OGÓLNE WARUNKI

zawierania umów licencji do publikacji zdjęć i grafik
FORUM Polskiej Agencji Fotografów Sp. z o.o.

 

1.       Wykorzystanie zasobów Agencji Forum (zdjęć i grafik) przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej Klientami do publikacji w prasie jest jednoznaczne z zawarciem umowy licencji nie wyłącznej do publikacji, na warunkach określonych poniżej. Wykorzystanie zdjęć/grafik na innym polu eksploatacji bez uzyskania zgody Forum, stanowi złamanie niniejszych „ogólnych warunków” i rodzi zobowiązanie zarówno zapłaty odszkodowania „Forum” jak i zobowiązanie zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich.

2.       Udostępnione zdjęcia i grafiki mogą być wykorzystane wyłącznie do użytku Klienta i nie mogą być udostępniane osobom trzecim (nie mogą być także przedmiotem odsprzedaży, darowizny, najmu, dzierżawy itp.).

3.       Za przechowywane w bazie danych Klienta zdjęcia i grafiki odpowiedzialność ponosi Klient.

4.       Klient otrzymuje na mocy niniejszej umowy jedynie prawo do wykorzystania zdjęcia/grafiki (licencja niewyłączna), nie nabywa natomiast autorskich praw majątkowych do zdjęcia/grafiki.

5.       Przy każdym wykorzystaniu zdjęcia/grafiki do publikacji Klient opatrzy je napisem odpowiednio "Reuters/Nazwisko Fotografa/Forum" albo „ITAR-TASS/Forum lub Maxppp/Forum, itd., a w przypadku zdjęć z archiwum Forum dołączy podpis: nazwisko fotografa/FORUM .

6.       Klient ma prawo kadrować zdjęcia/grafiki oraz tłumaczyć ich opisy; gwarantuje natomiast Forum, że nie będzie ani modyfikował ani zniekształcał opisów ani dokumentów.

7.       Z tytułu publikacji zdjęć i grafik Klient zobowiązany jest do zapłaty honorarium w wysokości określonej w cenniku

8.       Forum po opublikowaniu zdjęcia/grafiki przedstawia Klientowi rachunek/fakturę, płatną w ciągu 14 dni od daty doręczenia na konto Forum w banku : Millenium S.A.  konto nr : 42116022020000000029842971. Nieuiszczenie przez Klienta opłaty w wyżej podanym terminie spowoduje naliczenie odsetek umownych (tj. odsetek ustawowych powiększonych o 15 % w skali rocznej).

9.       Forum nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdjęć, w wyniku którego naruszone zostałyby prawa osobiste, autorskie jakichkolwiek osób trzecich.

10.    Klient ponosi odpowiedzialność materialną za udostępniony, na nośnikach tradycyjnych (diapozytyw, odbitka itp.), materiał zdjęciowy do chwili zwrócenia go Agencji. Jeśli materiał udostępniony Klientowi ulegnie zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym publikację lub zostanie zagubiony, Agencja otrzymuje odszkodowanie zgodnie z ustalonym cennikiem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginałów albo kopii niemożliwych do odtworzenia, Agencja rezerwuje sobie prawo do roszczeń wyższych niż zawarte w cenniku. Zapłacenie przez Klienta odszkodowania nie oznacza nabycia prawa własności lub prawa do publikacji. Zwrot udostępnionego materiału powinien nastąpić najpóźniej w 30 dni od publikacji.

11.    W sprawach nieuregulowanych tą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12.    Spory między Stronami tej umowy będą rozpatrywane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

 

Umowa licencyjna stwierdzona niniejszą fakturą zawarta jest pod warunkiem zawieszającym zapłaty całej należności w terminie.
Nieuregulowanie tej kwoty będzie jednoznaczne z wykorzystaniem zdjęć
bez uprzedniego uzyskania stosownych uprawnień prawno- autorskich,
co stanowi czyn zagrożony karą pozbawienia wolności.
Agencja w takim wypadku będzie upoważniona do żądania dodatkowych
płatności z powodu naruszenia autorskich praw majątkowych